Follow us on:

Pagesat për shërbimet konsullore

Të gjitha pagesat për shërbimet konsullore bëhen përmes shërbimit bankar. Të hollat për shërbimin e caktuar duhet të derdhen në llogari të Konsullatës në Nju Jork duke deponuar shumën e caktuar. Pagesa mund të bëhet në dollarë, në vlerë të shumës së caktuar në euro, sipas kursit ditore që ofrojnë bankat në SHBA.

Informatat e llogarisë së Konsullatës janë si në vijim:

Emri i bankës: Bank of America
Emri i llogarisë: Consulate General of the Republic of Kosovo
Numri i llogarisë: 226004439707

Routing Number: 026-009-593
Swift Code: BOFAUS3N
 
Konsullata e Përgjithshme e Kosovës nuk pranon letër me vlerë-çek apo money order. Të gjitha pagesat duhet të bëhen në mënyrë të drejtpërdrejtë në bankë.