Follow us on:

Taksat konsullore

Lista e shërbimeve konsullore të taksueshme: 

Taksa për letërnjoftim (ID)

1. Letërnjoftim për herë të parë - 50€
2. Letërnjoftim pas humbjes / dëmtimit / ripërtrirjes - 50 €

Taksa për dokumente udhëtimi


1. Fletudhëtimi për kthim - 40 €

2. Lejekalim për raste të vdekjes - 30 €

3. Pasaporta për herë të parë mbi 18 vjeç - 150 €

4. Pasaporta e humbur/dëmtuar/ripërtrirë - 150 €

5. Pasaporta për fëmijë prej 0 deri ne 18 vjeç - 100 €


Taksa për shërbime të gjendjes civile

1. Regjistrimi i faktit të lindjes - 40 €
2. Regjistrimi i faktit të martesë - 40 €
3. Regjistrimi i faktit të vdekjes - pa pagesë

Taksa për fitim/lirim të shtetësisë

1. Aplikim për fitim të shtetësisë dhe lirim nga shtetësia - 70 €
2. Vendimi për fitimin e shtetësisë mbi moshën 18 vjeçare - 300 €
3. Vendimi për fitimin e shtetësisë nën moshën 18 vjeçare- 130 €
4. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim mbi moshën 18 vjeçare - 600 €
5. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim nën moshën 18 vjeçare - 300 €

Taksa për vërtetime

1. Vërtetime të çdo lloji lëshuar shtetasve të Kosovës - 30 €