Follow us on:

Regjistrimi i fakteve të martesës

Me pranimin e fletëkërkesës për regjistrimin e faktit të martesës në librin amëz të martesave në Kosovë, kërkohen dokumentet si në vijim:


- Kërkesa

- Ekstraktet e lindjes të RKS-së;

- Kopjet me afat të dokumenteve të identifikimit;

- Dëshmi lidhur me vërtetimin e shtetësisë për shtetasin e Kosovës (pasaporta);

- Dëshmi mbi shtetësinë e shtetasit të huaj (nëse njëri bashkëshort është shtetas i huaj pasaporta);

- Certifikatë origjinale internacionale e martesës;

- Kur njëri bashkëshort është shtetas i huaj, atëherë kërkohet certifikata e lindjes

- Taksa prej 40€