Follow us on:

Regjistrimi i fakteve të vdekjes

Me pranimin e fletëkërkesës për regjistrimin e faktit të vdekjes së një shtetasi të Kosovës në librin amëz të vdekjeve në Kosovë, kërkohen dokumentet në vijim:

 

- Kërkesa

- Certifikatën internacionale origjinale të vdekjes së shtetasit;

- Dokument identifikimi të personit të vdekur si dëshmi për vërtetimin e shtetësisë

- Dokument personal identifikimi të parashtruesit të kërkesës