Follow us on:

Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në letërnjoftim

Për të aplikuar për ndërrimin e të dhënave në letërnjoftim të Republikës së Kosovës, duhet të  paraqiteni  personalisht  në Konsullatën në Nju Jork, duke paraqitur dokumentet e Republikës së Kosovës si në vijim:

- Ekstrakti i lindjes RKS-së
- Letërnjoftimi i vjetër
- Taksa 50€.

Vërejtje:

Nëse letërnjoftimi i juaj është i dëmtuar, atëherë letërnjoftimin e dëmtuar duhet patjetër ta sillni në Konsullatë, bashkë me dokumentet e lartshënuara;

 

Nëse u ka humbur letërnjoftimi i UNMIK-ut, atëherë përveç dokumenteve të lartshënuara duhet të sjellni edhe dokumentet si në vijim:

 

1. Certifikatën e shtetësisë (jo më të vjetër se 6 muaj);

 

2. Raportin policor origjinal të shtetit ku ka humbur letërnjoftimi (jo më të vjetër se 3 muaj);

 

3. Dy fotografi biometrike (jo më të vjetra se 6 muaj);

 

4. Certifikatën e vendbanimit në Republikën e Kosovës vetëm nëse keni bërë ndërrim të vendbanimit (jo më të vjetër se 6 muaj);

 

 

Të  gjitha  dokumentet  e  lartshënuara  të  prezantuara  në Konsullatë  duhet  të  jenë origjinale.