Follow us on:

Viza sa strane drzavljane

Republika Kosovo ne primenjuje nikakav vizni režim za strane državljane. Svi strani državljani mogu da uđu na teritoriju Republike Kosovo uz važeći putni dokument, uz podnošenje dokaza da mogu da pokriju svoje troškove života u toku svog boravka i uz navođenje razloga za svoju posetu Kosovu. Granična policija zadužena je da vrati strane državljane u slučaju opravdane sumnje u pogledu dokumentacje ili razloga za ulazak na Kosovo.


Na osnovu važećih zakona, granična policija može da spreči ulazak nekog stranog državljana ako primeti sledeće:

  • Da ne ispunjava uslove iz člana 4. Zakona o strancima;
  • Da ne poseduje dovoljna sredstva za život u toku svog boravka u Republici Kosovo i za vraćanje u državu odakle dolazi ili za putovanje u neku treću zemlju;
  • Da ne ispunjava uslove za ulazak u treću državu, u slučaju da je u tranzitu preko Kosova;
  • Da za to lice postoji neki nalog za deportaciju uz zabranu ponovnog ulaska;
  • Da ne poseduje uverenje o vakcinaciji (u slučaju da strani državljanin dolazi iz zone u kojoj vlada epidemija neke bolesti);
  • Znake koji ukazuju na narušavanje zaštite pravnog poretka, nacionalne bezbednosti ili javnog zdravlja;
  • Podatke da bi boravak stranog državljaninja mogao da bude u vezi sa izvršenjem krivičnih dela koje se krivično gone po službenoj dužnosti;

U slučaju kad domaći državljanin pozove državljana iz siromašne države u privatnu posetu Kosovu, tada naš državljanin treba da dostavi graničnoj policiji svoje garantno pismo koje treba da bude overeno od strane nadležnog opštinskog suda, 10 dana pre dolaska pozvanog lica.

U slučaju poslovne posete treba da se podnese još i shodna dokumentacija u vezi sa poslom koji strani državljanin namerava da otvori na Kosovu ili kopija uverenja o poslovanju kompanije koja je poslala poziv.
 
Strani državljanin ima pravo da boravi na Kosovu samo 90 dana. Posle 90 dana treba da se prijavi Direkciji za strance pri Kosovskoj policiji, dok će u suprotnom njegov boravak da se smatra ilegalnim boravkom.